Rapport fra elvevakter 2014

Hei, her e et utdrag fra rapporten vi har mottatt fra elvevakter i år.
Dem har totalt kontrollert 502 døgnkortkjøpere og i tillegg kommer sesongkort kjøpere.
Det utgjør omtrent 60% av alle døgnkort som er solgt.
Hilsen
Per Arne Jørgensen

Rapport fra elvevaktene 2014.

En kort oppsummering av sesongen 2014.
Elvevakt-ordningen ble organisert på lik linje med fjoråret. Vaktene delte elva mellom seg i en øvre og en nedre del. Øvre del fra Ordo-vann til Sorenskriveren med hovedvekt på Adamsdammen/Hyttedammen/Tanadalsdammen/Delinga. Her hadde den som var på vakt base ved vakthytta og vi byttet på å overnatte.
Nedre del langs Syltefjordveien ble kontrollert med bil/sykkel langs veien. Området fra Sorenskriveren via Laksnes ned til Skjæringa ble kontrollert til fots. Til sammen overnattet vaktene 13 netter på Laksnes-hytta. En slik deling fungerte godt. Vi klarte å dekke store deler av elva i løpet av ei vakt på denne måten og klarte å holde oversikt over hvor hovedtyngden av fiskerene befant seg, og hvor det ble fisket mest.
Enkelte dager, til sammen 18 turer, kontrollerte vi strekningen Sorenskriveren – Laksnes – Skjæringa . Et økende antall fiskere tilbringer flere døgn i strekk i telt langs denne delen av elva som ikke er tilgjengelig med bil.

Vi forsøkte å fordele vaktene på ulike tider av døgnet for å sjekke om nattefredningen ble overholdt. Kontroller utover kl 0100 er nødvendig, og enkelte trenger en påminnelse om å avslutte fiske innen tiden.

I tillegg til kontroll av fiskekort, fangstredskap og desinfiseringsbevis, besto mye av jobben i å informere fiskere om forholdene i elva. Mange utenbygds fiskere er ikke kjent i elva og trenger informasjon om hvor de kan kjøpe kort/desinfisere redskap, hvor de kan parkere/telte, naturreservat-bestemmelsene, vannstanden i elva og hvilke kulper som egner seg, ulik tilgjengelighet etc.
Tilbakemeldingen fra fiskerene var udelt positiv. Utenbygds fiskere fra andre steder i landet og utenlands ga uttrykk for at forvaltningen av elva var seriøs og god. Informasjonen de fikk var tilfredsstillende og de var fornøyd med fangsten.

En tilbakemelding vi ofte fikk var at de ikke hadde opplevd å bli kontrollert i andre elver. Mange ga uttrykk for at det virker preventivt mot ulovlig fiske med synlige elvevakter og hyppige kontroller.
Ofte møtte vi fiskere som hadde vært i andre elver i Finnmark hvor fisket var dårlig, fikk fangst i Syltefjordelva. Ryktet om god fangst sprer seg raskt, og vi må regne med fortsatt økning i antall fiskere kommende sesong.

Nattefredningen fungerte godt. Elva trenger stille perioder hvor det ikke er aktivitet. Oppgangen av laks, spesielt når vannstanden er lav, er sårbar for forstyrrelser.

Vi opplevde utelukkende positive signaler fra fiskerene på fredningsbestemmelsene. De fleste mener det er gunstig å kunne fiske i en ”stille” kulp hvor det ikke har vært aktivitet gjennom hele natten.

Ofte blir fiskere kontrollert flere ganger av begge vaktene i løpet av døgnene de oppholder seg i elva. Sesong-fiskere blir kontrollert flere ganger i løpet av sommeren for å sjekke fangsten, hvor mange laks de har tatt, og om dette er notert på kortet. Dette er uproblematisk, og nødvendig for å holde oversikten over fangsten.

Tilbakemeldingen fra fiskerene, lokale og utenbygds, er positive på hyppige kontroller. Alle ser nødvendigheten av elvevaktens tilstedeværelse, og ingen vil ha uvedkommende som ikke har løst kort i elva, eller som fisker med annen redskap enn hva som er tillatt.

Et forhold som begge vaktene har merket seg er økende grad av forsøpling ved de mest fiskeplassene. Mange steder ligger det igjen snøre, plastposer, matrester og ølbokser i bålplassene. Vi rydder opp og tar med oss alt vi finner, men henstiller alle til å rydde opp etter seg og ta med seg alt av søppel fra bålplassene.

På vegne av elvevaktene.
Arne Liaklev

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.