Informasjon om Syltefjord-saken

Styret vil herved orientere om status for rettssaken om lokal fiskerett på privat grunn i Syltefjord-elva.

Bakgrunnen for saken er som kjent at noen grunneiere i 2015 tok til å hevde private fiskerettigheter, i strid med den praksisen som har vært gjeldende i elva.For å få en avklaring av spørsmålet som reiste seg om fiskeretten, ble det tatt ut stevning for Øst-Finnmark tingrett i saken i juli i år, etter prosess i foreningen, herunder ekstraordinært årsmøte i mai. Båtsfjord Jeger- og fiskeforening har gjennom stevningen krevd anerkjennelse av lokalbefolkningens fiskerett på private strekninger og foreningens rett til fortsatt å selge fiskekort som gjelder i hele elva. Kravet er rettet mot eierne av følgende fem grunneiendommer i Syltefjorddalen: gnr. 9 bnr. 70, gnr. 15 bnr. 2, gnr. 15 bnr. 3, gnr. 15 bnr. 4 og gnr. 16 bnr. 4.

BJFF er representert av advokat Anne Marit Pedersen og grunneierne av advokat Bjørn Tore Steffensen.

Privat fiskerett vil fremstå som noe helt nytt i denne elva, der lokalbefolkningen har utøvd fiske i hele vassdraget, uavhengig av grunneierforholdene. BJFF er kjent med regelen om at grunneier i utgangspunktet innehar fiskeretten, men dette har aldri vært praktisert i Syltefjordelva og det oppfattes som en rett for lokalbefolkningen å kunne fiske i hele elva, som det har vært gjort hele tiden.

BJFF ønsker ikke en utvikling der elva blir delt opp i soner og der lokalbefolkningen kan risikere utestengelse fra sine viktige og tradisjonelle fiskeplasser, noe som kan bli resultatet dersom privat fiskerett innføres i elva. BJFF ønsker at lokalbefolkningen fortsatt skal kunne bruke elva slik det alltid har vært gjort og anser det viktig å sikre denne retten for fremtidige generasjoner.

I stevningen er den lokale fiskeretten i hovedsak begrunnet med at fisket har vært utøvd i god tro gjennom lang tid, og at det dermed har utviklet seg til en rettighet for befolkningen i Båtsfjord kommune. Denne rettigheten må i utgangspunktet anses som en opprinnelig rett som var opparbeidet før det ble utmålt private eiendommer i området på slutten av 1800-tallet. At det ble utmålt private eiendommer endret ikke på praksisen i elva, og fisket har fortsatt som før helt frem til våre dager og forsterket grunnlaget for rettigheten. Under enhver omstendighet er retten opparbeidet gjennom alders tids bruk, eventuelt hevd.

Grunneierne har tatt til motmæle og mener at fiskeretten på private strekninger ligger til dem, og ikke til lokalbefolkningen.  Grunneiersiden har krevd befaring i forbindelse med saken og saken kan derfor ikke gå vinterstid. Det er foreløpig avsatt tid til behandling av saken 8.-12. mai 2017 og den vil mest sannsynlig bli avholdt i Båtsfjord. Saken går for åpne dører, slik at de som ønsker det, kan følge den. Styret vil komme tilbake med nærmere orientering dersom tidspunkt eller annet blir endret.

Avslutningsvis vil styret takke medlemmene for stort engasjement rundt denne saken og håper på det i fortsettelsen også.

På vegne av styret

Per-Arne Jørgensen

Leder

informasjon-i-desember

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.