Info angående utvidelser av lakseoppdrett i Syltefjorden.

Under kommunestyremøte 22.juni ble det bestemt at det skulle settes ned et arbeidsutvalg som skal få til en samarbeidsavtale med SalMar som har søkt om å få etablere enda et oppdrettsanlegg i Syltefjorden.

Denne avtalen skulle sikre villaksen i syltefjordelven på best mulig måte

Båtsfjord jeger og fiskeforening fikk 1.februar fremlagt en avtale fra samarbeidsutvalget mellom Båtsfjord kommune, Båtsfjord Jeger og Fiskeforening og SalMar.

Vi behandler avtalen i styret og ser fort at samarbeidsavtalen ikke gir noen forpliktelser for SalMar utover de plikter som de allerede er pålagt av myndighetene.

Båtsfjord jeger og fiskeforening har hele tiden vært av den mening at det ikke bør gis tillatelse til flere oppdrettsanlegg i Syltefjorden, men vi har hele tiden fått et inntrykk av at de politiske parti i Båtsfjord er for utvidelse. Vi prøvde derfor å stille noen krav vi mente burde innfris av SalMar i henhold til overvåking og beskyttelse av villaksen i Syltefjordelven. Det har vist seg i ettertid at ingen av de krav vi stilte er aktuelle å innfri.

Avtalen som den er utformet pålegger/plikter ikke SalMar til noe når det gjelder å utøve ekstra innsats i forvaltningen for å sikre villaksen i Syltefjordelven utover de plikter som de allerede er pålagt av myndighetene.

Det er samtidig tatt med i avtalen at vi skal fram snakke SalMars aktivitet, det vil være helt imot de verdier og prinsipper som ligger til grunn for å bevare og forvalte villaksen.

Vi mener at hvis det har vært viktig å få til ett godt samarbeid med Båtsfjord jeger og fiskeforening hadde det nok blitt satt mer press på SalMar fra samarbeidsutvalget. Inntrykket vi har fått fra flertallet i samarbeidsutvalget er at Båtsfjord skal være en JA kommune og tillatte alt som kan gi arbeidsplasser og ny næring uten hensyn til miljø, villaksforvaltningen og bolyst.

Vi har informert samarbeidsutvalget at for Båtsfjord jeger og fiskeforening sin del, er det uaktuelt å signere avtalen. Vi informerte samtidig at vi ønsker at det tas med våre synspunkter på hvorfor det ikke bør tillates en utvidelse i Syltefjorden til kommunestyret.

Vi mener at følgende argumenter bør tas med i behandlingen

Fylkesmannen sier i sitt hørings svar:

Av hensyn til villaksstammene bør ikke det aktuelle arealet åpnes opp for lakseoppdrett. Så da stiller vi spørsmål hvilken kompetanse har vi i Båtsfjord til å overprøve Fylkesmann sin faglige kompetanse når det gjelder villaksforvaltningen?

Rømt oppdrettslaks:
Rømt oppdrettslaks finner veien opp i elvene og gyter sammen med villaksen. Slik forandres den lokale elvebestandens genetiske sammensetning, som er blitt tilpasset gjennom tusenvis av år på kort tid. Hvert år siden 2001 har Fiskeridirektoratet mottatt rapporter fra oppdrettsselskaper om opptil flere hundre tusen rømte laks. I tillegg skjer rømminger som ikke rapporteres.

Lakselus:
Lakselus utgjør en kjempetrussel mot vill laksefisk. Lusa lever på oppdrettslaksen i fjorden, og sprer seg enkelt ut fra de åpne anleggene, også gjennom rømt oppdrettslaks. Lakselusa setter seg på de små lakseungene som vandrer fra elvene og ut til havet. Den høye tettheten

av oppdrettslaks fører dessuten til at lakselusa kan formere seg til unaturlig store mengder. Enorme oppblomstringer av lakselus i norske fjordområder fører til massedød av laksesmolt, sjørøye og sjøørret i fjordene.

Utslipp fra anlegg:
Oppdrettslaksen mates med store mengder soyabasert fôr og med medisiner mot lakselus og annen sykdom. I tillegg brukes det miljøgifter for å hindre begroing av anleggene. I åpne anlegg lekker alt dette fritt ut i fjorden. Medisinene dreper reker og andre skalldyr. Overskudd av fôr og ekskrementer kan bidra til overgjødsling på havbunnen under anleggene, og kan påvirke villfisk som sei og torsk som beiter inne i fjorden.

ILA:

ILA er en laksesykdom som har etablert seg i Finnmark det siste året, det startet i Vest Finnmark og det siste halvåret er det registrert sykdom helt vest i Øst-Finnmark. Hvilken skade utgjør ILA for villaksen?

Til slutt håper vi at alle ser hvor viktig det er å bevare villaksen i Syltefjordelven for fremtidige generasjoner.

Styreleder BJFF

Per-Arne Jørgensen

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.