Vedtekter

Vedtekter for Båtsfjord Jeger og Fiskerforening.

Stiftet 1944

§ 1 NAVN

Foreningens navn er: Båtsfjord Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund med alle sine medlemmer

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

 • å ivareta jakt og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske
 • å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv
 • å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap
 • å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere
 • å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskaper
 • å drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid
 • å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner
 • å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFF`s gjeldende handlingsprogram og det årlige arbeidsprogrammet.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening, NJFF`s styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1.september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer skal gjøre seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.

§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. Foreningen følger NJFF`s ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1.september.

 

§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER

Foreningens ledende organer er:

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

 § 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15.mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være mottatt styret senest 14.dager før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøte.

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Konstituering av møtet

– godkjenning av innkalling

– godkjenning av dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av sekretær
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding fra utvalgene

– styret

– fiskestellutvalget

– jaktstellutvalget

– ungdomsutvalget

– hundestellutvalget

– hyttestellutvalget

 1. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 2. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
 3. Foreningens kontingentandel
 4. Valg

– styret

– utvalgene

– valgkomite med 3 medlemmer

– 2 revisorer med en vararepresentant

 1. Utnevning av æresmedlemmer
 2. Forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFF`s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

 § 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra NJFF`s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

§ 8 STYRET

Foreningen ledes av et styre på 10 medlemmer som skal velges av årsmøte for 2 år av gangen. Leder, sekretær, styremedlem og 2 utvalgsleder står på valg samtidig, mens nestleder, kasserer og øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.

Styret er:

Leder

Nestleder

Sekretær

Styremedlem

Utvalgsledere etter behov.

Styremøtet blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like er stemmetall forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 9 STYRETS PLIKTER

Styret skal:

 1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene samt jobbe innenfor budsjettrammer gitt av årsmøtet.
 2. Forbedrede, behandle og fatte vedtak i saker av interesser for foreningen.
 3. Legge frem for årsmøte melding om virksomhet i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.
 4. Legge fram for årsmøte eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt ekspedering til forbundsstyret i NJFF.
 5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31.mars hvert år.
 6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeidde instrukser for disse.
 7. Arbeide for forenings-medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
 8. Ivareta forenings arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen).
 9. For øvrig sørger for at foreningen drives på og god måte for å nå målsettingene.

10.Organisere/planlegge dugnadsarbeid.

11.Leder har det økonomiske ansvar og innkjøp av varer og tjenester krever rekvisjon.

12.Påse at retningslinjer gitt av FEFO for forvaltning av elven blir fulgt.

§ 10 REGNSKAP

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelt andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.

§ 11 VEDTEKSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte for å bli vedtatt.

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.

 

§ 12 UTMELDING AV NJFF

 Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1.september i året før utmelding.

 § 13 OPPLØSNING AV FORENINGEN

 Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF`s fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

 § 14 FAGUTVALG

 Fagutvalget skal:

Planlegge å sette i verk ønskelig vilt- og fiskestelltiltak i samarbeid med styret.

 1. Bedre allmennhetens adgang til jakt og fiske.
 2. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneier.
 3. Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å bevare viltets og fiskens leveområde.
 4. Ordne med jakt- fiskeoppsyn.
 5. Ordne med konkurranseaktivitetene, samt sette opp forslag til terminliste.
 6. Forberede besvarelse på høringer av faglig art for styret.
 7. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplan.

§ 15 VILTSTELLSUTVALGET

 Viltstellutvalget er sammensatt av tre medlemmer. Lederen er styremedlem i foreningen. Medlemmene blir valgt av årsmøte for to år av gangen.

Viltstellutvalget skal:

 1. Planlegge å sette i verk ønskelig viltstelltiltak i samarbeid med styret.
 2. Bedre allmennhetens adgang til jakt.
 3. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneier.
 4. Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å bevare viltets leveområde.
 5. Ordne med jaktoppsyn.
 6. Ordne med konkurranser på jaktsektoren.
 7. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
 8. Lage beretninger om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplan.

§ 16 FISKESTELLUTVALGET

Fiskestellutvalget er sammensatt av tre medlemmer. Lederen er styremedlem i foreningen. Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen.

Fiskestellutvalget skal:

 1. Planlegge å sette i verk ønskelig fiskestelltiltak i samarbeid med styret.
 2. Bedre allmenhetens adgang til fiske.
 3. Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å bevare fiskens leveområde.
 4. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.
 5. Organisere fiskeoppsyn og anbefale for styret ansettelse oppsyn.
 6. Ordne med konkurranser på fiskesektoren.
 7. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
 8. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplan.

 

Vedtektene er revidert og godkjent av årsmøte 2015.